Hiberix

Za odkrywcę zaburzenia „schizofrenii” uważa się szwajcarskiego psychiatrę, Eugena Bleulera. Wprowadził on jednostkę chorobową znaną jako „schizofrenia” w 1911r. Wprowadził on również do psychiatrii pojęcia takie jak: autyzm i ambiwalencja. Następnie wielu naukowców kontynuowało badania nad tym zaburzeniem przez co dzisiaj ciężko jest jednoznacznie sklasyfikować schizofrenie jako chorobę czy jako zaburzenie psychiczne. Wg Bleulera podstawowymi objawami schizofrenii są:

  • asocjacja zaburzenia – rozluźnienie kojarzeń i pochodne, formalne zaburzenia myślenia

  • afekt zaburzenia – zubożenie, stępienie, sztywność, spłycenie

  • ambiwalencja – afektywna, wolicjonalna, intelektualna niejednorodność przeżywania

  • autyzm – wycofanie się z rzeczywistości i przewaga życia wewnętrznego

Objawami dodatkowymi są: złudzenia i omamy, urojenia, objawy katatoniczne, niektóre zaburzenia pamięci.

Innym naukowcem zajmującym się badaniem objawów schizofrenii był Kurt Schneider. Stworzył on listę objawów psychotycznych, które jego zdaniem odróżniają schizofrenie od innych zaburzeń psychotycznych. Są to tzw. objawy pierwszorzędowe i zalicza się do nich urojenia kontrolowane przez siły zewnętrzne; odciąganie i nasyłanie myśli, ugłośnienia myśli, głosy komentujące myśli lub działania chorego albo glosy dyskutujące z myślami chorego lub innymi glosami.

Na uwagę zasługuje również koncepcja typologiczna schizofrenii opracowana przez brytyjskiego psychiatrę, Tymothiego Crowa, która uważana jest za jedną z ważniejszych i potwierdzoną przez wielu badaczy. Wg niej wyróżnia się:

  1. Schizofrenie typu I: przeważają w niej objawy wytwórcze, czyli pozytywne: urojenia, omamy, zaburzenia myślenia, w ośrodkowym układzie nerwowym nie obserwuje się zmian anatomicznych

  2. Schizofrenie typu II: przeważają w niej objawy negatywne: zaburzenia ruchowe, niezdolność mówienia, obserwuje się zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym np. poszerzenie komór bocznych mózgu

atriance Zantac